• 021-33237057
  • 0912-7957754
  • 0910-2109938

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

 مونتاژ  DIP (THD) : 

DIP مخفف (dual in-line package) است. اين مونتاژ مختص قطعات و بردهاي PCB است. اين بردها سوراخدار هستند و پايه قطعات با جايگذاري از طرف ديگر برد قابل قلع گذاري است. بردهاي داراي قطعات DIp می باشند به روشهاي دستي و وان قلع موجي لحيم می شوند.

 

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP

title

مونتاژ برد الکترونیکی DIP