SMD نیما الکترونیک | قیمت مونتاژ
  • 021-33237057
  • 0912-7957754
  • 0910-2109938

قیمت مونتاژ بردهای الکترونیکی :

محاسبه قیمت در بردهای الکترونیکی بسته به نوع PCB   اعم از DIP و SMD  و بسته به نوع کار متغیر است.

 

محاسبه قیمت مونتاژ  SMD  :

قیمت هر PAD بین 30 تومان تا 50 تومان است.

 

محاسبه قیمت مونتاژ DIP :

  10 تا 25 تومان با وان و dip  دستی از 25 الی 40 تومان است.

 توضیحات : منظور از پد (PAD) در محاسبه قیمت نقطه اتصال هر المان است به طور مثال یک مقاومت دو سر دارد یعنی دو نقطه اتصال که برابر با دو PAD است.